Полш: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

Полша | Европейски съюз

Политическа система

Полша е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент. В центъра на управленската структура е министерският съвет. Страната е разделена на 16 провинции, базирани до голяма степен на нейните историческите региони. Административната власт на провинциално равнище е споделена между административен ръководител, назначаван от правителството, регионален парламент и управленски орган, избиран от регионалния парламент.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономиката на Полша през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (26,2 %), промишлеността (25,6 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (14,0 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 80 % от износа на Полша (Германия — 28 %, Чехия и Франция — по 6 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Русия и САЩ — по 3 %.

69 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 27 %, Нидерландия — 6 % и Италия — 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса се падат на Китай и 7 % — на Русия.

Полша в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 52 членове от Полша. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Полша

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на полското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на полското председателство:

юли — декември 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Полша комисар в Европейската комисия е Януш Войчеховски , който отговаря за земеделието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Полша

Европейски икономически и социален комитет

Полша има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Полша има 21 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Полша поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Полша в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Полша?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 
Данни от 2018 г. за Полша:

 • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 16,350 млрд. евро
  (равняват се на 3,43 % от полската икономика)
 • Обща вноска в бюджета на ЕС — 3,983 млрд. евро
  (равнява се на 0,84 % от полската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Полша

Средствата, които Полша внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Полша се възползва от финансирането от ЕС.

МВнР :: Пътувам за…

Заверки и легализации

По силата на двустраннния Договор за правна помощ между България и Полша, документите, които са издадени или заверени от органи на централната и местна власт, или нотариуси в Република България и в Република Полша, не се нуждаят от други заверки (легализации, апостили), когато ще бъдат използвани на територията на другата страна.

Преводи

Преводите на преписи и удостоверения от полски актове по гражданско състояние за раждане, брак или смърт, които са предназначени за първична регистрация на събитието в  България, се извършват от Посолството на Република България в Полша. В тези случаи те се освобождават от таксите по Тарифа № 3.

Преводите на други полски документи и други книжа, в това число и на преписи и удостоверения от полски актове по гражданско състояние за раждане, брак или смърт, които не са предназначени за първична регистрация,  се извършват от :

 • преводачески агенции, регистрирани към Министерството на външните работи на Република България;
 • полски заклети преводачи от/на български език (Преводите се заверяват от Посолството във Варшава. (Списък на заклетите преводачи можете да намерите ТУК).
   

Преводите на всички български документи и книжа, които ще бъдат използвани в Полша за официални цели,  се извършват от полски заклети преводачи.

Нотариални заверки

В Посолството на България в Полша могат да бъдат удостоверявани:

 • датата, съдържанието и подписи на частни документи, които са съставени на български език и не подлежат на вписване,
 • верността на преписи и извлечения на документи.
   

Когато документът е представен от чужд гражданин, удостоверяването се извършва ако документът е на български език и е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

Когато гражданинът не владее български език, той следва да се яви  заедно с  полски заклет преводач от/на български език. (В този случай преводачът трябва да представи удостоверение от Министерството на правосъдието на Полша и личната си карта.)

Издаване на документи, свързани със събития по гражданско състояние (раждане, брак или смърт)

В случай, че в Полша се родило дете, на което единият от родителите е български гражданин, или български гражданин е сключил граждански брак или е починал, това събитие трябва да бъде регистрирано в 6-месечен срок в  България по надлежния ред.

Регистриране на раждане

В общината в България следва да бъде представен заверен превод на пълен препис (odpis zupełny) от акта за раждане, издаден от полска Служба по гражданско състояние.

Внимание:

• За регистрация на раждането не можете да използвате съкратен препис (odpis skrócony), тъй като в него не е посочен пол на детето.

• Полското законодателство не допуска вписване за баща “неизвестен”. В случай,  че родителите нямат граждански брак и/или майката е непълнолетна (не е навършила 18 години),  данните за баща в полския  акт за раждане се вписват служебно, като фамилното име на майката се вписва като фамилно име на бащата, а за негово собственото име  — посочено от майката име. (Ако тя не посочи име служебно се вписва едно от най-разпространените имена в Полша.)

• За да се избегнат последващи усложнения при издаване на документи за самоличност и при пътувания в чужбина на деца, чиито родители нямат граждански брак, е необходимо те да бъдат припознати от бащите им пред полската Служба по гражданско състояние, в която е съставен акта за раждане.

За целта е необходимо двамата родители да се явят в тази Служба по гражданско състояние заедно със заклетпреводач.

 

„Граждански брак“

В общината в България се представя заверен превод на пълен препис (odpis zupełny) от акта за граждански брак, издаден от полска Служба по гражданско състояние.

В случай, че със сключването на граждански брак български гражданин е променил/а фамилното си име (приел/а е или е добавил/а към своето фамилно име фамилното име на другия съпруг), той е длъжен да подаде заявление за издаване на нов паспорт,  лична карта и СУМПС в 30-дневен срок  от получаване на българско удостоверение за граждански брак и за промяна на фамилното име.

„Смърт“

В общината в България се представя заверен превод на пълен препис (odpis zupełny) от акт за смърт, издаден от полска Служба по гражданско състояние.

В случай, че имате намерение да транспортирате тленните останки на починалия  до България, следва в най-кратък срок да установите контакт с “Консулската служба” на Посолството на Република България в Полша.

 

Развод

В случай, че бракът Ви е разтрогнат  в Полша,  Ви сте длъжни да подадете молба по чл. 118 от Кодекса за международно частно право (КМЧП) – лично или чрез упълномощено от Вас лице, и нотариално заверена декларация по чл.177,  т. 3 и т. 4 от КМЧП  до кмета на общината по своя постоянен адрес в България за признаване на съдебното решение и за вписване на промените в семейното Ви положение и на фамилното Ви име.

Към молбата и декларацията следва да представите  и оригинален препис на решението на полския съд за развод със заверен превод на  български език, удостоверение, че решението е влязло в сила.

Ако решението на полския съд за развод бъде признато от кмета на общината по Вашия постоянен адрес в България и то е свързано с промени във фамилното Ви име, Вие сте длъжен/длъжна да подадете заявление с новото фамилно име за подмяна на българските Ви документи за самоличност в 30-дневен срок, считано от датата на излизане на решението, като приложите към него удостоверение от общината.

Изготвяне на български лични документи

Консулската служба към посолството може да приеме заявление за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.

Полная база контрактов МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНСТРОЙ»

Предмет

Текущий ремонт МБОУ Полянская СОШ с. Танкеевка

Дата заключения

6 сентября 2021 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Сумма контракта

3 323 688,68 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПАССКОЕ РАЙОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПАСАГРОСТРОЙ»

Предмет

Капитальный ремонт гаража и котельной МБОУ «Полянская СОШ» СМР РТ

Дата заключения

21 июля 2017 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2017 года

Сумма контракта

875 650,50 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТРАНССЕРВИС»

Предмет

Услуги по организации перевозок

Дата заключения

26 января 2018 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2018 года

Сумма контракта

804 198,05 ₽

Поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЗАНЬ»

Предмет

Газ горючий природный сжиженный

Дата заключения

20 января 2021 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Сумма контракта

785 583,40 ₽

Поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЗАНЬ»

Предмет

Газ горючий природный сжиженный

Дата заключения

1 января 2020 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2020 года

Сумма контракта

763 547,40 ₽

Поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЗАНЬ»

Предмет

Поставка газа

Дата заключения

18 февраля 2019 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2019 года

Сумма контракта

635 075,00 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТРАНССЕРВИС»

Предмет

Услуги по организации перевозок учащихся

Дата заключения

18 декабря 2020 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Сумма контракта

570 402,13 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТРАНССЕРВИС»

Предмет

Услуги по организации перевозок

Дата заключения

10 декабря 2019 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2020 года

Сумма контракта

566 250,76 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТРАНССЕРВИС»

Предмет

Услуги по организации перевозок

Дата заключения

18 декабря 2018 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2019 года

Сумма контракта

530 245,23 ₽

Поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»

Предмет

Электроэнергия

Дата заключения

15 января 2021 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Сумма контракта

380 525,50 ₽

В Полша има пари за всички? | Новини и анализи от Европа | DW

«Пари за всекиго» — под това заглавие «Зюддойче Цайтунг» публикува статия, в която се твърди, че доходите в Полша са се увеличили значително, но заедно с тях и неравенството. В началото авторът Флориан Хасел ни отвежда в живописно полско селце близо на 130 км от Варшава, където любителите на природата има на какво да се порадват, включително на щъркели и други редки видове птици. В селото живеят 2500 души, на които сякаш не им остава друго, освен да се радват на природата. Защото приходите им са доста ниски: средно 360 евро месечно. Същевременно в столицата Варшава средният месечен доход възлиза на 1100 евро. За цяла Полша средният месечен доход възлиза на 813 евро нето, т.е. след данъци и отчисления. Това са три пъти повече пари, отколкото в съседна Украйна, сравнява авторът.

Доходите на най-богатите са нараснали с 458%

В статията се цитира статистика, според която след разпадането на комунистическата система, в периода 1989-2015, доходите и жизненият стандарт на поляците са се повишили със 73 процента. При това тези данни не се отнасят само до богати градове като Варшава, Гданск, Познан или Вроцлав. «И в провинцията, където живеят две пети от поляците, бяха построени много нови училища, детски градини и пътища, животът стана значително по-удобен, а интернетът често пъти е не по-лош от този в градовете», посочва авторът. Той пояснява, че това се дължи главно на европейските субсидии за полското селско стопанство, които само за периода 2004-2017 година възлизат на гигантската сума от 28 милиарда евро. Флориан Хасел уточнява, че полските фермери са собственици на земята и на постройките, а и в градовете повечето поляци притежават жилищата, които обитават. Това уточнение е важно за германските читатели, защото повечето германци живеят под наем, който е сериозно перо в месечните им разходи.

Авторът цитира полските икономисти Павел Буковски и Филип Новокмет, според които неравенството в Полша се увеличава. В интернет бързо може да се открие тяхно изследване от 2017 година, озаглавено «Неравенството в Полша», в което те установяват, че между 1989 и 2015 година най-добре печелещата една десета от поляците е увеличила доходите си със 190%, а горният един процент по приходи — с 458%. Доходите на най-ниско платената половина от поляците пък са нараснали само с 31 на сто, става още ясно от тяхното изследване. Същевременно от данни на Евростат разбираме, че коефициентът Джини, който измерва именно неравенствата в едно общество, за Полша има относително добра стойност:за 2018 година той е 27,8. А година по-рано е бил 29,2. За уточнение: колкото по-нисък е коефициентът Джини, толкова по-близо е съответната страна до равенството. За България коефициентът Джини възлиза на 39,6 за 2018 година и 40,2 за 2017. Така Полша се оказва една от държавите в ЕС, в които има относително най-голямо равенство. 

Впрочем, в статията на «Зюддойче Цайтунг» четем, че в Полша почти никой не се оплаква от неравенство. Въпреки че «полското население застарява и се топи», въпреки че «милиони поляци отидоха да печелят пари в Англия, Германия, Холандия или в Скандинавските страни». Въпреки че «10% от жителите на селата са безработни».

Сметката ще плащат бъдещите поколения

Авторът припомня, че правителството на национал-популистите е преразпределило много пари именно в полза на хората с по-ниски доходи. «Ето защо много поляци гласуват в полза на консерваторите не заради мирогледа им, а просто защото под тяхно управление получават повече пари. Детските надбавки от по 100 евро месечно от второто дете нататък за много семейства са сериозен приход», пише Флориан Хасел. Той припомня, че в Полша наесен предстоят избори и затова държавата отпуска извънредни пенсии, надбавки за студентите, както и детски надбавки и за първото дете. Икономистите са единодушни, че това преразпределение дава положителни резултати, но в същото време се опасяват, че то е изградено на глинени крака, а сметката ще плащат бъдещите поколения, заключава авторът на «Зюддойче Цайтунг».

 

Коронавирус: Полша се справя по-добре от други държави? | Новини и анализи от Европа | DW

Медиите и управляващите постоянно обясняват на полските граждани, че положението е под контрол. Страната даже се справяла с пандемията много по-добре от други държави.

„Ако попитате Доналд Тръмп, той също ще ви каже, че всичко е под контрол, макар че положението в САЩ е трагично“, казва за ДВ Анджей Сосниерц, бивш директор на държавната здравноосигурителна каса и депутат от управляващата партия „Право и справедливост».

Критичните гласове са рядкост

Критични гласове като неговия – от средите на управляващите – са голяма рядкост в Полша. Сосниерц се съмнява, че Полша се справя добре с пандемията.

Въпреки строгите мерки в страната, резултатите се близки до тези на Швеция, която има много по-либерален подход за справяне с кризата.

От седмици насам броят на новите инфекции в Полша остава почти непроменен – между 300 и 400 на ден. Неясно е дали в страната вече е достигната връхната точка на епидемията, защото се правят прекалено малко тестове – около 70 000 на седмица. В Германия например, правят по 350 000 на седмица.

Появиха се дори слухове, според които в Полша умишлено не се тества достатъчно, за да няма излишна паника, която да провали преизбирането на Анджей Дуда за президент.

Кшищоф Симон, главен лекар на болница във Вроцлав, обаче не изключва именно това. Той казва, че в момента в страната официално има около 20 000 пациенти, които разпространяват вируса. А действителният им брой вероятно е около 100 000 и допълва: „Цяло безумство е да провеждаш избори в условия на пандемия».

Ограничения, наложени на лекарите

Едно дружество на специализирани лекари в Полша разкри, че правителството официално е забранило на лекарското съсловие да изразява личното си мнение за коронавируса. Здравното министерство обаче твърди, че разпореждането не е било разбрано правилно – ставало дума за това да не се дават препоръки за лечение без знание на ръководството.

Роберт Флизияк от полския Съюз на епидемиолозите се надява страната да преосмисли здравната си политика след сегашната криза и да увеличи броя на леглата за интензивно лечение. Макар че е малко вероятно полското правителство да се вслуша в съветите на епидемиолозите. „Досега управляващите така и не потърсиха нашия съвет“, добавя Флизияк.

Sloane Street Длинная цепь с чередующимися текстурированными и Hi-Polsh звеньями Цепочки и ожерелья 36 дюймов SS-CH009G-Y-36

От Sloane Street мы представляем это поразительное колье из 18-каратного желтого золота длиной 36 дюймов, которое состоит из чередующихся полированных и текстурированных круглых звеньев по всей цепочке. Застежку-лобстер можно прикрепить к любому звену цепи, которую можно носить на любой длине. можно использовать в качестве колье или даже обернуть вокруг браслета для ношения в виде браслета.

Дополнительная информация
Цена 7 075 долларов.00
Артикул SS-CH009G-Y-36
Металл Тип Желтое золото 18 карат
Длина 36 «

В James Free мы хотим, чтобы вы были уверены в своей покупке, поэтому мы предлагаем бесплатную доставку и возврат. Вы можете вернуть или обменять свою покупку James Free Jewelers в течение 30 дней с даты отправки в новом и неиспользованном состоянии, в идеальном состоянии со всеми бирками, включая бирку «Не снимать» и прикрепленные наклейки. James Free Jewelers не принимает никаких возвратов, если продукт имеет признаки износа, использования или его первоначальное состояние было изменено.

Возврат и обмен принимаются в течение двух недель с даты доставки на часы, которые не носили и не изменили своего первоначального состояния, со всеми прикрепленными бирками, гарантийным талоном и оригинальной упаковкой.

Бесплатная обратная доставка ограничена до одного возврата за единицу. Обработка возврата может занять от одной до двух недель и по крайней мере один платежный цикл, прежде чем кредит появится в выписке по вашей кредитной карте.

* Обратите внимание, что из-за увеличения объема заказов покупки, сделанные после 1 декабря 2019 года, будут отправлены в течение 24 часов в зависимости от наличия запасов. Если возникнет проблема с доступностью товара, у вас есть заказ, с вами свяжутся в течение 24 часов после покупки.

Чтобы получить разрешение на возврат и бесплатную этикетку, свяжитесь с нами по адресу [email protected] В соответствии с нашим 3-летним планом защиты ювелирных изделий, который поставляется с каждой покупкой James Free, вы также можете связаться с нами, чтобы предоставить вам этикетку для отправки вашего ремонта или замены батареи для часов.

Расшифровка POLSH | Расшифровка слов из опроса

Расшифровка POLSH | Слова, расшифрованные из польского языка

Какие

4-хбуквенные слова можно составить из букв польш
Слово Очки для скрэббла слов с друзьями баллов
холп 9 10
гольфы 7 7
хмель 9 9
срез 6 8
лош 7 7
фос 9 9
опросов 6 8
пош 9 9
магазин 9 9
помойка 6 8
соф 9 9

Какие

3-х буквенные слова можно составить из букв польш
Слово Очки для скрэббла слов с друзьями баллов
хмель 8 8
хост 6 5
прямая 5 7
Лос 3 4
Ом 6 5
опс 5 6
фото 8 8
пох 8 8
пол 5 7
поз 5 6
soh 6 5
соль 3 4
соп 5 6

Какие

2-хбуквенные слова можно составить из букв польш
Слово Очки для скрэббла слов с друзьями баллов
х 5 4
до 2 3
ой 5 4
оп. 4 5
ОС 2 2
po 4 5
ш 5 4
т. 2 2

Популярные слова с зашифрованными буквами

Результаты декодирования слов

Мы расшифровали анаграмму , опрос и нашли 32 слова , которые соответствуют вашему поисковому запросу.

Польское значение, произношение, происхождение и нумерология

Нумерология имени Polsh — это 7 , и здесь вы можете узнать, как произносится Polsh, происхождение имени Polsh, нумерология и имена, похожие на Polsh.

Как произносится Polsh?

Голосовое произношение:

Щелкните и прослушайте аудио произношение несколько раз и узнайте, как произносится имя Polsh. Если вы чувствуете, что произношение должно быть лучше, запишите произношение своим голосом и помогите другим.

Запишите произношение своим голосом

Запись произношения

Примечание: попробуйте записать произношение в течение 3 секунд.

Начать запись

00:00

Мы продолжаем добавлять значения и другую информацию ко всем именам. Так что продолжайте посещать снова, чтобы узнать значение этого имени и другую информацию.

«Поиск заканчивается при запуске совместного использования»

Если вы уже знаете значение Polsh на английском или на любом другом языке, пожалуйста, поделитесь этим, это будет полезно для других пользователей, также вы можете редактировать любые данные, такие как пол, произношение и происхождение, для повышения точности.

Польское имя Нумерология

Нумерология (Число выражений) 7
Число желаний сердца 6
Персональный номер 1
Анализ талантов
выражения Pols номер 7

«Вы одарены аналитическим умом и огромным аппетитом к ответам на скрытые вопросы жизни.Вы сильно заинтересованы в изучении научных вопросов, философии и даже мистики. Вы обладаете ясностью и настойчивостью в своем поиске истины. Вы можете стать великим исследователем, педагогом и философом. Вами движет стремление к знаниям и истине. Вы должны научиться различать иллюзию и реальность, но вы хорошо подготовлены для этой задачи ».

Внутренний анализ
Polsh наизусть номер 6

«Ваше внимание направлено на помощь и заботу о тех, кого вы любите.Вы очень домашние. Вы любите свой дом и семью и много работаете, чтобы сделать их комфортными и безопасными. Ваша любовь к семье и друзьям — главный источник вашего счастья, а иногда и несчастья. Ваше желание помогать другим настолько велико, что вы часто жертвуете своими личными потребностями ради чьих-то еще. Вы можете переборщить, слишком глубоко погрузившись в жизнь других людей ».

Анализ личности
Polsh по номеру личности 1

«Вы излучаете динамичную и эффективную энергию.Вы кажетесь управляемым и способным. Вы цените смелость и усилия перед лицом трудностей, и эти качества проявляются. Другие могут почувствовать, что вас не будут толкать. Одевайтесь достойно и правильно, заботясь о деталях своей внешности. Хотя вы можете проводить большую часть своего времени в строгом деловом платье или костюмах, яркие и жизнерадостные цвета вам подходят ».

Чтобы получить более подробные сведения о числовой нумерации в зависимости от даты вашего рождения, посетите наш нумерологический калькулятор.

Аббревиатура от Polsh

P Passion
O Отлично
L Loveable
S Strong
H Helpful

Не является сокращением хороший? Создавайте новые!

Польский плакат

Поделитесь этой страницей с хэштегом #MeaningOfMyName и предложите друзьям поделиться своим значением имени.

Polsh — Необычные стили текста

Вы можете использовать эти причудливые тексты для имени вашего профиля, статусов, сообщений в большинстве социальных сетей, таких как WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram и других.

🅿️⚽👢💲♓
Ⓟⓞⓛⓢⓗ
do˥sɥ
ℙ𝕠𝕝𝕤𝕙
🅿🅾🅻🆂🅷
P ♥ O ♥ L ♥ S ♥ H ♥
҉P҉҉O҉҉L҉҉S҉҉H҉
卩 ㄖ ㄥ 丂 卄

Как и выше, 30+ модных текстовых стилей доступны для имени « Polsh » в нашем Генераторе необычных текстов.Пойдите и проверьте все стили, чтобы получить больше удовольствия!

Популярные люди и знаменитости в Польше Имя

На данный момент народов не найдено! Ваше имя — Поль или Если вы знаете людей по имени Поль, добавьте его в список. Добавить людей в Польше имя


Комментарии пользователей о Polsh
 • Комментариев пока нет. Прокомментируйте первым.
Вы можете заинтересовать

Имена, похожие на Polsh

Нужна помощь или отзывы? Сообщите нам

Unscramble POLSH — Расшифровано 34 слова из букв в POLSH

Сколько слов можно составить из POLSH?

Выше приведены слова, полученные при расшифровке P O L S H (HLOPS) .Наш поисковик расшифровываемых слов смог расшифровать эти буквы, используя различные методы, чтобы создать 34 слова ! Наличие такого инструмента для расшифровки слов, как наш, поможет вам во ВСЕХ играх с схваткой слов!

Сколько слов можно составить из POLSH?

Чтобы помочь вам, вот несколько списков слов, связанных с буквами POLSH.

P O L S H Значения букв в Word Scrabble и словах с друзьями

Вот значения букв P O L S H в двух самых популярных играх со словесной схваткой.

Эрудит

Буквы POLSH дают 10 очков в Scrabble


слов с друзьями

Буквы POLSH дают 11 баллов в словах с друзьями

Если расшифровать POLSH … Что это значит?

Определение POLSH в незашифрованном виде

Если эти буквы расшифровать, ПОЛЬШЬ, то получится несколько слов. Вот одно из определений слова, в котором используются все нешифрованные буквы:

Holp

Дополнительная информация о письмах

POLSH

Шифрование букв в POLSH

Согласно нашему другому механизму скремблирования, код POLSH может быть скремблирован разными способами.Различные способы шифрования слова называются «перестановками» слова.

Согласно Google, это определение перестановки:
способ, особенно один из нескольких возможных вариантов, с помощью которого можно упорядочить или упорядочить набор или несколько вещей.

Чем это полезно? Что ж, он показывает вам анаграммы polsh , зашифрованные по-разному, и помогает вам легче распознать набор букв. Это поможет вам в следующий раз, когда эти буквы, P O L S H появятся в игре в словесную схватку.

POSLH OSPLH LPSOH LSPOH PLSOH PLOSH ОЛПШ ЛОПШ SPOLH SLPOH PSOLH PSLOH SOPLH SPLOH ЛПОШ SLOPH OPSLH OPLSH

Мы остановили его на 18, но есть столько способов скремблировать POLSH !

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.